🛒 

Daems Juwelen

Content

Disclaimer en Privacy Statement

Disclaimer en Privacy Statement

Deze website wordt u aangeboden door Daems BV
Contactgegevens: Stationsstraat 80B, 2230 Ramsel, Belgium
Telefoon: +32 (0) 16 69 91 00
E-mail: info@daems-juwelen.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0436.582.647
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de
volgende algemene voorwaarden.
Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of
bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan
Daems BV of rechthoudende derden.
Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke
of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies
aan de gebruiker worden beschouwd.
Daems BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist,
nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen
in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten
of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de
grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Daems BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse
schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld,
kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving
aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede
werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een
slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade,
rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de
website.
Daems BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere
wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een
andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle
verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het
computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks
naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze
een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Daems BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere
kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud
of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van onze
keuze bevoegd. EU online geschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/odr
Verkoop -en consignatievoorwaarden:
Doordat alle bestellingen op maat gemaakt worden en de diamanten, edelmetalen of andere
grondstoffen door ons pas aangekocht worden bij onze leverancier vanaf u een order plaatst, zijn
aankopen niet retourneerbaar.
Eventuele opgegeven prijzen zijn onder voorbehoud van vergissingen, typefouten, wijzigingen van
valuta- en edelmetaalkoersen en van de vraag en het aanbod op de diamantmarkt.
Eventueel geleverde diamanten komen van legitieme bronnen die niet betrokken zijn in de
financiering van conflicten in overeenstemming met de resoluties van de Verenigde Naties. De
verkoper garandeert dit op basis van de gegevens die (mondeling of schriftelijk) door de
diamantleverancier werden meegedeeld.
We zijn als juwelier in Ramsel gemachtigd om te werken als fabrikant, groot- en kleinhandel. Bij ons
koopt u direct aan de bron of kan u rechtstreeks handwerk en vakmanschap importeren.
De afbeeldingen en opgegeven waarden zijn enkel indicatief en kunnen licht afwijken van de
feitelijke artikelen waarop eventuele transacties of verkoophandelingen betrekking hebben
Alle facturen zijn contant betaalbaar op rekeningnummer BE96 2300 1886 5005.
Klachten betreffende levering van goederen en diensten dienen ons toegezonden te zijn per
aangetekend schrijven ten laatste 8 dagen na ontvangst van de goederen of de factuur.
Bij gebrek aan betaling op de vervaldag of bij niet onmiddellijke teruggave van de goederen zullen de
openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling maandelijks interest opbrengen
aan 12% per jaar. Bovendien zal dit bedrag forfaitair worden verhoogd met het economisch verlies
(=consignatiebedrag x rotatie x winstmarge x periode + de waardevermindering t.g.v. demodering of
uitstalling) met een minimum van 25% van het factuur -of consignatiebedrag met een minimum van
80 euro. De goederen blijven onze uitsluitende eigendom zolang alle rekeningen en facturen niet
integraal betaald zijn.
De goederen reizen op risico van de klant en dit vanaf de verzending of afgifte uit onze kantoren te
Ramsel tenzij anders afgesproken om verzekerd te verzenden via een gespecialiseerde verzender.
Reparaties worden naar best vermogen, doch op volledige verantwoordelijkheid van de
opdrachtgever, verricht. Verzekering dient door de opdrachtgever te geschieden.
Ondertekenaar stelt zich persoonlijk en onverdeeld borg voor alle saldo's of schade voortvloeiend uit
deze overeenkomst. De overeengekomen levertermijnen en prijzen zijn slechts indicatief en niet
bindend. Bij annulatie van de bestelling is de klant gehouden een schadevergoeding te betalen van
ten minste 30% van het bestelde bedrag. Door in ontvangstname van dit bewijs verklaart de
opdrachtgever of de klant zich met het bovenstaande akkoord
Privacybeleid
Daems BV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere
informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op het e-mail adres
info@daems-juwelen.be of neem contact op via onze contactpagina.
Verwerkingsdoeleinden
Daems BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer
(o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de
solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).
Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) (noodzakelijk voor
de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke
verplichting), (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te
ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn
die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van
boekhouding).
Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van
persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren
indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en
bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel
6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal
leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen
naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: Daems BV.
Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens
met het oog op direct marketing.
Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming
van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel -
commission@privacycommission.be).
Het gebruik van “cookies”.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst
worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw
computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies
kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine
identificeren.
Er wordt gebruik gemaakt van ‘First party cookies’, dit zijn technische cookies die gebruikt worden
door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren, en ‘Third
Party cookies’ van Google Analytics om statistieken van onze website bij te houden.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een
waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw
harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-
functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen
verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Google analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden
door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op
Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site
gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met
inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt,
rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan
te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de
informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens
waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor
geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle
mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u
toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden
zoals hiervoor omschreven.